Oui! Tu disais? Ne sois pas timide.

Oui! Tu disais? Ne sois pas timide.